• Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Štrasburg

 • Plavba v evropské unii - Vídeň

 • Plavba v evropské unii - Praha

 • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Příloha ke stanovisku ČPVS ke Koncepci vodní dopravy

 

Obnovení plavby po povodni.

Hlavním nedostatkem plavební dráhy jsou vždy omezené ponory, které vzniknou po každé povodni vytvořením (přesunem) sedimentů. Pohyb sedimentů na vodní cestě je velmi složitá problematika, na kterou má vliv řada faktorů. Státní podniky Povodí pravidelně zaměřují plavební dráhu a v součinnosti se Státní plavební správou optimalizují návrh prohrábek na vodní cestu, aby byly zajištěny plavební podmínky požadované právními normami. Problematika je nejsložitější u regulovaného úseku Labe (Střekov - státní hranice ČR/SRN), kde nánosy v plavební dráze významně ovlivňují plavební hloubky garantované státním podnikem Povodí Labe (hydrologickými předpověďmi).

K problematice odstraňování následků po rozsáhlých povodních uvádíme stručnou rekapitulaci současných pravidel, které je třeba v rámci odstraňování povodňových škod (nejen v plavební dráze) obecně respektovat:

 • plnění zákonných podmínek (stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách, zákon o ochraně přírody apod.),
 • práce v režimu nouzového stavu (je-li vyhlášen) lze uplatnit velmi omezeně (vyhlášení je časově limitováno),
 • mapování povodňových škod (protokoly) se provádí bezprostředně po povodni, kdy jsou zvýšené vodní stavy (nelze provést zaměření apod.) a odhady škod (množství, lokalizace apod.) jsou velmi nepřesné, bohužel limitující pro následné odstraňování škod dle pravidel programu (zvyšující se podíly vlastních zdrojů apod.),
 • vzhledem k rozsahu lze zajistit celkové odstraňování povodňových škod pouze s finanční pomocí dotačního programu,
 • nutnost dokazování prokazatelnosti nánosů z konkrétní povodně, což vzhledem ke způsobům měření a vzniku/pohybu sedimentů je problematické,
 • pravidla programu vyžadují administrativně náročný postup (ŽÁDOST O SOUHLAS - výběrové řízení, ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ - realizace).

V rámci dlouhodobé práce, kterou jako správci vodních toků vykonávají, by tito přivítali dále uvedené možné úpravy v právním řádu České republiky při řešení provozu a údržby vodní cesty po povodni:

 1. Odstraňování nánosů z vodní cesty vztahovat vždy na optimální příčný profil tzn. ve vazbě na parametry dané platnými právními předpisy bez prokazatelností dané povodně.
 2. Podmínky dotačního programu nastavit trvale a umožnit zpětné refinancování prací – tj. správce vodní cesty ihned objedná a zaplatí např. z provozního úvěru a následně uplatní do dotačního programu. Vlastní práce pak budou zahájeny neprodleně.
 3. V souvislosti s nakládáním s odstraněným materiálem nánosů jako s odpadem by bylo přínosné prosadit možnost úpravy limitů u některých sledovaných prvků obsažených v sedimentech, které znemožňují jejich uložení na povrch terénu, případně na zemědělskou půdu (v současné době je řešeno a v návrhu zatím akceptováno). Nutné však je, aby Ministerstvo zemědělství (Ministerstvo dopravy) prosadilo u Ministerstva životního prostředí do novely zákona o odpadech ustanovení, že pokud sediment splní limity znečištění, tak přestává být odpadem (tudíž lze nakládat mimo rámec zákona o odpadech).
 4. Zpracovat kompletní digitální model terénu vodní cesty (včetně vystrojení, plavebních znaků….) a program, který umožní na základě dat z měřící lodi a doplňkových zaměření co nejrychleji určit rozsah omezení ponorů a operativně zpracovat zadávací dokumentaci v podrobnosti požadované zákonem o veřejných zakázkách a podmínkami dotace.
 5. Optimalizovat činnosti v odhadech velikosti škod v době kdy se nemůže určit množství a polohu nánosů, škod na vodních dílech (zvýšené vodní stavy, zastavená plavba, nánosy se posunují apod.).
 6. Zajistit udržitelnost vlastní výkonné mechanizace na udržování vodní cesty (nánosy/zimní provoz), a to s přispěním např. dotačních titulů.
 7. Přizpůsobit Dokumentaci programu a Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod výše uvedenému, trvale udržet a nastavit jednotné parametry pro všechny povodňové situace.