• Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Štrasburg

 • Plavba v evropské unii - Vídeň

 • Plavba v evropské unii - Praha

 • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Připomínky týkající se Koncepce vodní dopravy

k materiálu pro schůzi vlády čj.: 229/2017-520-DOP/3, předkládaného

ministrem dopravy se spolupředkladatelem ministrem životního prostředí.

 

České plavební a vodocestné sdružení, z.s. uplatňuje následující připomínky k materiálu pro jednání vlády České republiky čj.: 229/2017-520-DOP/3, týkajícího se Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023. Jedná se o plnění usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 685  (bod II. 1. b)).

 

 1. Zásadní připomínky.

 

 1. Požadujeme změnit název materiálu takto.

"Koncepce vodní dopravy pro období 2016 - 2023  - zhodnocení veřejných zájmů vodní dopravy a  zachování předmětů ochrany v EVL dotčených realizací vodního díla Plavební stupeň Děčín"

      Zdůvodnění: Původní název předurčuje názor na negativní vliv vodní dopravy na příslušné území, aniž by bylo vzatu v úvahu, že vodní doprava má z ostatních pozemních druhů dopravy nejpříznivější vliv na životní prostředí flóry i fauny, včetně tzv."homo sapiens", kterého však ekologičtí aktivisté zařazují až na poslední místo.  

             Změna názvu, kromě výše uvedeného plně respektuje bod II. 1. b) usnesení vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 685.

 

 1. Zásadně doporučujeme a plně se stavíme za přijetí varianty A předkládaného usnesení vlády.

    Zdůvodnění: Varianta A je  plněním výše uvedeného usnesení vlády č.685, zahrnující mj. i práce na  kompenzačních opatření. Varianta B je jednak v rozporu s usnesením č. 685 a ve svém důsledku "likviduje" veškeré práce, včetně složitých kompromisních jednání a odsouvá přijetí Koncepce vodní dopravy o celý rok. Tato skutečnost by zablokovala veškerou investiční činnost v oblasti vodní dopravy jako celku a nepříznivě by ovlivnila tuto dopravu a to i za cenu, že se jedná o nejekologičtější dopravní obor z celé pozemní dopravy.

 

 1. Ostatní připomínky.

 

 1. K předkládací zprávě – příloha II. materiálu.

Str.1 5. odst. 3.větu doplnit:

„……úplnému zastavení a z hlediska České republiky k neplnění příslušných ustanovení  z  Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.“

Zdůvodnění: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 v oddílu 2 –Dopravní infrastruktura vnitrozemských vodních cest uvádí mj. Požadavky na dopravní infrastrukturu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. Prosince 2013 uvádí ve vytyčení koridorů mj. úseky Hamburg – Dresden – Praha- Pardubice a Zdymadlo v Děčíně.

 

 1. K příloze III. materiálu.

Str.6 část 4. 1.odst. 3. větu doplnit:

„…pozitivních ekonomických efektů, jako např. zvýšení podílu zbožového toku mimo tranzitu v trase Hamburk – Děčín u vodní dopravy z 5% na 38% a odpovídající poměrové snížení u železniční a silniční dopravy. Další efekty jsou uvedeny dále.“

    Zdůvodnění: Uvedené hodnoty vyplývají z kladně oponované studie zadané Ministerstvem dopravy ČR s názvem Expertní studie Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem — státní hranice ČR/SRN — Plavební stupeň Děčín. Zbožové proudy a dopravní koridory mezi Českou republikou a Evropou –červenec 2009.

 

 1. K příloze III. materiálu.

Část 4 str. 7  3. odst. 2.větu doplnit:

(„….plavební hloubky na české straně, odvozené od stanoveného ponoru plavidla 140 cm), při respektování….“.

Zdůvodnění: Národní předpisy umožňují stanovení „marže“ (vzdálenost dna vodní cesty    od dna plavidla) podle místních podmínek.

 

 1. Část 4 str. 8 odst. 2 a 4. větu upravit:

„Ty byly limitovány velikostí plavebních komor.“

„Z hlediska požadovaného ponoru Dohoda AGN umožňuje určit ponor pro konkrétní vodní cestu s přihlédnutím k místním podmínkám.“

Zdůvodnění: Dohoda AGN i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 vychází z Klasifikace evropských vnitrozemských vodních cest, přijatých Evropskou konferencí ministrů dopravy (CEMT) 12. června 1992. Klasifikace vychází z tzv. Seilerovy klasifikace vodních cest, přijaté CEMT v roce 1954. V této době bylo přihlédnuto k již vybudovaným plavebním komorám. Jinak  jsou obě klasifikace zásadně odvozeny od parametrů plavidla, příp. soupravy plavidel. Vlastní vodní cestou se klasifikace zabývá pouze u podjezdné výšky mostů a ostatních zařízení, křižující vodní cestu.

 

V Praze dne 30. listopadu 2017.

Zpracoval:

doc. Ing. Pavel Jurášek, CSc.

 

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur v.r.

předseda
Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s.