• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Připomínky ČPVS k metodikám Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

K metodikám Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe zaslaným nám Ministerstvem dopravy dne 1.10.2017 sdělujeme.

 

V úvodu si dovolujeme konstatovat určitou časovou nesrovnalost v požadovaných připomínkách k zaslaným metodikám v době, kdy práce na Studii proveditelnosti jsou v konečné fázi. Přesto i v krátké době, která nám k připomínkám byla vymezena uvádíme alespoň naše vyjádření.

 

K příloze A – Posouzení alternativ dosažení cílů dopravní politiky.

 

  1. Kapitolu 2 doporučujeme doplnit o následující evropské dokumenty:

Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN).

Zdůvodnění: Dohoda je velmi důležitým dokumentem v dané oblasti, která spojení D-O-L označuje jako vodní cestu kategorie E 20 a E 30. K tomu uvádíme

                    Rakousko  dohodu ratifikovalo dne 30.8.2010,

                    Slovensko dohodu schválilo dne 2.2.1998,

                    Česká republika  dohodu schválila dne 8.8.1997,

                    Polsko k dohodě přistoupilo dne 17.3.2017.

Seznam hlavních údajů a parametrů sítě vodních cest E „Modrá kniha“ – druhá revize (ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.2) United Nations   New York and Geneva 2012

Zdůvodnění : V tomto dokumentu je mj. u výše uvedených států (Rakousko, Slovensko, Česká republika a Polsko) uvedeno jako chybějící spojení  Dunaj-Odra-Labe. Dokument je stále aktuální a v současné době probíhají práce na jeho třetí revizi.

 

  1. V kapitole 4.2 doporučujeme neuvádět možnost dotování celé soustavy a přilehlých regionů vodou z Dunaje.

Zdůvodnění: Kompetence Dunajské komise vycházející z Konvence o režimu plavby na Dunaji (Bělehrad 18.8.1948) neumožňují, podle našich znalostí, řešit v rámci Dunajské komise problematiku hospodaření s vodou. Na základě současných znalostí by takovéto otázky měla řešit příslušná komise pro hraniční vody, vedená vládními zmocněnci (jedná se o převod vody mezi různými státy). S ohledem na to není ani relevantní odvolávat se na spojení Rýn-Mohan-Dunaj, které se nachází na území jednoho státu.

                     Dunajská komise, ve vazbě na předpokládaná spojení Rýn-Mohan-Dunaj a Dunaj-Odra-Labe schválila v roce 1972 seznam, zahrnující 16 otázek, týkajících se plavebního, hydrotechnického, hydrometeorologického, statistického, ekonomického a právního charakteru. Jednalo se zejména o soulad pravidel plavebního provozu v souladu s evropskými pravidly, soulad parametrů vodní cesty v souladu s vodní cestou od Rotterdamu po Sulinu. Dále otázky znečištění vod od plavby apod.

 

K příloze D – Marketingová část.

 

  1. V kapitole 2.10 doporučujeme ve vyjmenovaných přepravních relací pod bodem 2 zaměnit Chvaletice za

Zdůvodnění: Chvaletice není místo, kde by se soustřeďovaly přepravní proudy v oblasti železniční, silniční a vodní dopravy. Pardubice jsou charakterizovány jako koncový přístav na labské vodní cestě napojený na železniční i silniční dopravu.

V kapitole 2.10 doporučujeme rozšířit přepravní  relace o následující:

Praha – Hamburk

Praha – Bremerhaven

Praha – Rostock

Praha – Rotterdam

Praha – Amsterdam

Praha – Koper

Praha - Terst

Zdůvodnění: Na tyto relace byl proveden průzkum zbožových proudů železniční dopravy, silniční dopravy i vodní dopravy v Expertní studii Zlepšení plavebních podmínek na Labi ……… Zbožové proudy a dopravní koridory mezi Českou republikou a Evropou zadanou Ředitelstvím vodních cest ČR – březen/červenec 2009.

 

  1. Ke kapitole 2.11 uvádíme.

Na evropských vodních cestách „E“, do kterých je zařazeno i spojení Dunaj-Odra-Labe (E 20 a E 30) je jako návrhové plavidlo stanoveno plavidlo o šířce 11,4 m (tlačný člun Evropa II.) Tato šířka je modifikována pro oblast dolního Dunaje na  11,0 m (tlačný člun Evropa IId) s ohledem na šířku plavebních komor na vodním díle Železná vrata 34 m, kam by se sestava člunů Evropa II ve třech řadách nevešla.

Na evropských vodních cestách, jejichž parametry plavebních zařízení jsou dány v souladu s jejich zařazením do jednotlivých tříd, lze těžko manipulovat s parametry tzv.  návrhového plavidla, jako např. u citovaných nákladních automobilů či vlaků.

 

Pokud jde o citaci Rýnské komise a Dunajské komise je třeba mít na zřeteli, že činnost Rýnské komise vychází z Mannheimské dohody o plavbě na Rýně (Mannheim 17.10.1868) a činnost Dunajské komise z Dohody o režimu plavby na Dunaji (Bělehrad 18.8.1948) s tím, že tyto dohody nejsou konformní.

 

 

Předkládá:                                                             

V Praze dne 6.10.2017.
Zástupce ČPVS v MV Studie DOL             

doc. Ing. Pavel Jurášek, CSc.