• Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Štrasburg

 • Plavba v evropské unii - Vídeň

 • Plavba v evropské unii - Praha

 • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2023 - Redakce ČPSV (c) 2015

Usnesení 24. valné hromady Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s.,

Seznam článků

konané dne 27. března 2018 v Praze

1. Valná hromada Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s. (dále jen „ČPVS“) vzala na vědomí

 1. zprávu o činnosti výboru ČPVS za uplynulé období 4/2017 – 3/2018,
 2. připomínky ČPVS k Metodikám Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe ze dne 6. 10. 2017 zaslané vedoucím představitelům Ministerstva dopravy,
 3. připomínky ČPVS k materiálu pro schůzi vlády, týkajícího se Koncepce vodní dopravy, předkládaného ministrem dopravy se spolupředkladatelem ministrem životního prostředí ze dne 30. 11. 2017, včetně následných osobních dopisů premiérovi a vybraným ministrům před projednáváním materiálu ve vládě dne 17. 1. 2018,
 4. stanovisko ČPVS ke kapitole A Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, a informace o účasti a činnosti členů výboru ČPVS v monitorovacím výboru Studie proveditelnosti vodního koridoru DOL,
 5. informaci o usnesení vlády ČR č. 685/2017, ze dne 25. 9. 2017 ke Koncepci vodní dopravy pro období 2016 – 2023 a následného usnesení vlády ČR č. 46 ze dne 17. 1. 2018 o posouzení převahy veřejných zájmů na schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 vč. opatření „Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz“, zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín,
 6. informaci pro vládu ČR o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II a následné výměny osobních dopisů předsedy ČPVS a ředitele odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy,
 7. informace, obsažené ve vystoupeních hostů, včetně informace o postupu prací na Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe,
 8. ukončení členství pánů kpt. Pavla Kocfeldy, Ing. Jana Cvrka a Ing. Karla Kupky z důvodu jejich úmrtí a firem P&S a SMP CZ na vlastní žádost.

 


 

2. Valná hromada ČPVS schválila

 1. zprávu o hospodaření ČPVS za rok 2017, včetně zprávy kontrolní komise,
 2. plán hospodaření na rok 2018 a plán hospodaření na rok 2019,
 3. přijetí nových členů pánů Tomáše Kašpara, Martina Králíka a Milana Zukala.

 

3. Valná hromada žádá

I.

 1. vládu České republiky, aby měla nadále na zřeteli problémy vodní dopravy, nedopustila likvidaci nejekologičtějšího dopravního oboru a urychleně schválila Koncepci vodní dopravy,
 2. Ministerstvo životního prostředí o urychlené předložení návrhu kompenzačních opatření eliminující zásah výstavby plavebního stupně Děčín na životní prostředí v rámci Evropsky významných lokalit,
 3. Ministerstvo dopravy ČR o aktivní chránění územních rezerv pro budování vodních cest a jmenovité zařazení důležitých staveb vodní dopravy v rámci novely zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
 4. Ministerstvo dopravy ČR o odpovědné dohotovení Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra­-Labe,
 5. Ministerstvo dopravy ČR o zvýšení aktivní spolupráce s Polskou republikou, vedoucí k urychlení přípravy splavnění Odry v úseku Koźle-Ostrava tak, jak od vlády žádá Rada hospodářské a sociální dohody ČR z 12. 9. 2016, a jak předpokládá vládou schválený dokument „Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030“,
 6. Ministerstvo dopravy ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí ČR pokračovalo v přípravě podkladů pro uzavření nové česko-německé mezivládní smlouvy o labské vodní cestě,
 7. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby otázku Oderské vodní cesty a Labské vodní cesty s plnou odpovědností prosadily do předpokládané aktualizace dokumentu „Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého a Moravskoslezského kraje“,
 8. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR zařadilo vodní koridor Dunaj-Odra-Labe do Politiky územního rozvoje České republiky a hospodářské souvislosti vodního koridoru D-O-L do Strategie regionálního rozvoje ČR
 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo dopravy ČR, aby usilovala o uplatnění Labsko-vltavské vodní cesty při dostavbě nových jaderných zdrojů k přepravě technologických dílů a stavebních hmot.

II.
členskou základnu

 1. o podporu programu dokončení modernizace labsko-vltavské vodní cesty a zahájení výstavby Plavebního stupně Děčín a Stupně Přelouč II na labské vodní cestě,
 2. o podporu přípravy a postupné realizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe,
 3. o aktivní propagaci rozvoje vodních cest a plavby, a o soustavné objasňování jejich významu pro Českou republiku,
 4. o aktivní podporu dále uvedených úkolů uložených výboru ČPVS,
 5. zvýšit propagaci činnosti ČPVS a usilovat o rozšíření členské základny o mladší kolegy.

 


 

4. Valná hromada ukládá výboru ČPVS

 1. pokračovat v aktivní účasti v monitorovacím výboru Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a při následné interpretaci celkových i dílčích (etapových) výsledků studie,
 2. pokračovat v konání seminářů se zástupci státu, zákonodárných sborů, krajů a místních samospráv o aktuální situaci ve vodní dopravě,
 3. nadále sledovat a aktivně podporovat předložení Koncepce vodní dopravy k projednání ve vládě České republiky s cílem jejího konečného schválení,
 4. spolupracovat s Ministerstvem dopravy ČR na přípravě mezivládní smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o labské vodní cestě,
 5. pokračovat v úsilí na všech státosprávních a parlamentních úrovních o zlepšení plavebních podmínek na vodních cestách v ČR, prioritně na labské vodní cestě v úseku Pardubice-státní hranice ČR/SRN, dále na vltavské vodní cestě především dokončit zdvihadla na vodních dílech Orlík a Slapy a na moravské vodní cestě v úseku Baťova kanálu,
 6. zahájit přípravu 30. Plavebních dní v roce 2019 na Moravě,
 7. spolupracovat s Národním technickým muzeem na přípravě expozice plavby a muzea vodní dopravy,
 8. pokračovat ve spolupráci se Sekcí vodní dopravy Svazu dopravy České republiky, Unií komor Labe/Odra a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje,
 9. zabývat se na svých jednáních podněty z diskuse na 24. valné hromadě ČPVS,
 10. připravit a svolat 25. volební valnou hromadu ČPVS v 1. pololetí roku 2019.