• Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Štrasburg

 • Plavba v evropské unii - Vídeň

 • Plavba v evropské unii - Praha

 • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Usnesení 25. valné hromady Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s.

Seznam článků

konané dne 27. března 2019 v Praze

1. Valná hromada Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s. (dále jen „ČPVS“) vzala na vědomí

 1. zprávu o činnosti výboru ČPVS za uplynulé období 4/2017 – 3/2018,
 2. připomínky ČPVS k Metodikám Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe ze dne 6. 10. 2017 zaslané vedoucím představitelům Ministerstva dopravy,
 3. připomínky ČPVS k materiálu pro schůzi vlády, týkajícího se Koncepce vodní dopravy, předkládaného ministrem dopravy se spolupředkladatelem ministrem životního prostředí ze dne 30. 11. 2017, včetně následných osobních dopisů premiérovi a vybraným ministrům před projednáváním materiálu ve vládě dne 17. 1. 2018,
 4. stanovisko ČPVS ke kapitole A Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, a informace o účasti a činnosti členů výboru ČPVS v monitorovacím výboru Studie proveditelnosti vodního koridoru DOL,
 5. informaci o usnesení vlády ČR č. 685/2017, ze dne 25. 9. 2017 ke Koncepci vodní dopravy pro období 2016 – 2023 a následného usnesení vlády ČR č. 46 ze dne 17. 1. 2018 o posouzení převahy veřejných zájmů na schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 vč. opatření „Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz“, zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín,
 6. informaci pro vládu ČR o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II a následné výměny osobních dopisů předsedy ČPVS a ředitele odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy,
 7. informace, obsažené ve vystoupeních hostů, včetně informace o postupu prací na Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe,
 8. ukončení členství pánů kpt. Pavla Kocfeldy, Ing. Jana Cvrka a Ing. Karla Kupky z důvodu jejich úmrtí a firem P&S a SMP CZ na vlastní žádost.