• Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Štrasburg

 • Plavba v evropské unii - Vídeň

 • Plavba v evropské unii - Praha

 • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2023 - Redakce ČPSV (c) 2015

Usnesení 25. valné hromady Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s. - 3. Valná hromada ČPVS žádá

Seznam článků

 

3. Valná hromada žádá

I.

 1. vládu České republiky, aby měla nadále na zřeteli problémy vodní dopravy, nedopustila likvidaci nejekologičtějšího dopravního oboru a urychleně schválila Koncepci vodní dopravy,
 2. Ministerstvo životního prostředí o urychlené předložení návrhu kompenzačních opatření eliminující zásah výstavby plavebního stupně Děčín na životní prostředí v rámci Evropsky významných lokalit,
 3. Ministerstvo dopravy ČR o aktivní chránění územních rezerv pro budování vodních cest a jmenovité zařazení důležitých staveb vodní dopravy v rámci novely zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
 4. Ministerstvo dopravy ČR o odpovědné dohotovení Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra­-Labe,
 5. Ministerstvo dopravy ČR o zvýšení aktivní spolupráce s Polskou republikou, vedoucí k urychlení přípravy splavnění Odry v úseku Koźle-Ostrava tak, jak od vlády žádá Rada hospodářské a sociální dohody ČR z 12. 9. 2016, a jak předpokládá vládou schválený dokument „Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030“,
 6. Ministerstvo dopravy ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí ČR pokračovalo v přípravě podkladů pro uzavření nové česko-německé mezivládní smlouvy o labské vodní cestě,
 7. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby otázku Oderské vodní cesty a Labské vodní cesty s plnou odpovědností prosadily do předpokládané aktualizace dokumentu „Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého a Moravskoslezského kraje“,
 8. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR zařadilo vodní koridor Dunaj-Odra-Labe do Politiky územního rozvoje České republiky a hospodářské souvislosti vodního koridoru D-O-L do Strategie regionálního rozvoje ČR
 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo dopravy ČR, aby usilovala o uplatnění Labsko-vltavské vodní cesty při dostavbě nových jaderných zdrojů k přepravě technologických dílů a stavebních hmot.

II.
členskou základnu

 1. o podporu programu dokončení modernizace labsko-vltavské vodní cesty a zahájení výstavby Plavebního stupně Děčín a Stupně Přelouč II na labské vodní cestě,
 2. o podporu přípravy a postupné realizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe,
 3. o aktivní propagaci rozvoje vodních cest a plavby, a o soustavné objasňování jejich významu pro Českou republiku,
 4. o aktivní podporu dále uvedených úkolů uložených výboru ČPVS,
 5. zvýšit propagaci činnosti ČPVS a usilovat o rozšíření členské základny o mladší kolegy.