• Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Rýn

 • Plavba v evropské unii - Štrasburg

 • Plavba v evropské unii - Vídeň

 • Plavba v evropské unii - Praha

 • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2023 - Redakce ČPSV (c) 2015

Usnesení 25. valné hromady Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s.

Seznam článků

 

4. Valná hromada ukládá výboru ČPVS

 1. pokračovat v aktivní účasti v monitorovacím výboru Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a při následné interpretaci celkových i dílčích (etapových) výsledků studie,
 2. pokračovat v konání seminářů se zástupci státu, zákonodárných sborů, krajů a místních samospráv o aktuální situaci ve vodní dopravě,
 3. nadále sledovat a aktivně podporovat předložení Koncepce vodní dopravy k projednání ve vládě České republiky s cílem jejího konečného schválení,
 4. spolupracovat s Ministerstvem dopravy ČR na přípravě mezivládní smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o labské vodní cestě,
 5. pokračovat v úsilí na všech státosprávních a parlamentních úrovních o zlepšení plavebních podmínek na vodních cestách v ČR, prioritně na labské vodní cestě v úseku Pardubice-státní hranice ČR/SRN, dále na vltavské vodní cestě především dokončit zdvihadla na vodních dílech Orlík a Slapy a na moravské vodní cestě v úseku Baťova kanálu,
 6. zahájit přípravu 30. Plavebních dní v roce 2019 na Moravě,
 7. spolupracovat s Národním technickým muzeem na přípravě expozice plavby a muzea vodní dopravy,
 8. pokračovat ve spolupráci se Sekcí vodní dopravy Svazu dopravy České republiky, Unií komor Labe/Odra a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje,
 9. zabývat se na svých jednáních podněty z diskuse na 24. valné hromadě ČPVS,
 10. připravit a svolat 25. volební valnou hromadu ČPVS v 1. pololetí roku 2019.